Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZKol w grudniu

logo Polskiego Związku Kolarskiego

8 grudnia ma się odbyć Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego (PZKol). Przy okazji dojść może do wyboru nowych władz Związku.

Polski Związek Kolarski zbierze się m.in. w celu uzupełniania składu swojego zarządu. Z ośmiu członków wybranych podczas ostatniego, nadzwyczajnego, Walnego Zgromadzenia obecnie na stanowisku pozostaje tylko czterech, gdyż rezygnacje złożyli wiceprezes Katarzyna Dzięcioł-Biełowieżec, Robert Radosz, Artur Szarycz i Przemysław Bednarek.

Związek po raz ostatni na walnym zgromadzeniu zebrał się ostatnio w trybie nadzwyczajnym w grudniu 2017 roku. Po burzliwych obradach delegaci udzielili wtedy wotum zaufania Dariuszowi Banaszkowi i wybrali nowy zarząd Związku. Banaszek, wobec presji ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, podał się o dymisji w styczniu 2018 roku, a zarząd Związku, zgodnie z regulaminem, wybrał ze swojego grona nowego prezesa - Janusza Pożaka.

Ten funkcję sprawuje od 6 lutego, zarządzając Związkiem pozbawionym wsparcia sponsorów, zadłużony i swoje funkcje sportowe pełniący tylko przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po rozmowach z Ministerstwem działacze zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do opanowania sytuacji, poprawienia transparentności działań Związku i opracowania planu wyjścia z kryzysu.

Związek w październiku podał stan zadłużenia, który przekroczył poziom 12 milionów złotych i rośnie każdego dnia. PZKol ma także zwrócić MSiT ponad milion złotych dotacji za rok 2017.

Problemy organizacji kierującej polskimi strukturami kolarskimi oraz konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających spowodować może, że dojdzie do wyboru nowych władz.

Statut Związku (art. 21) stanowi, że w razie "zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej kooptację, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów może również zając się sprawami o których mowa w ust. 2, po przyjęciu stosownej uchwały." W tym wypadku ustęp 2 odnosi się do przeprowadzenia wyborów "Prezesa, członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej", a także zajęcia się sprawozdaniem komisji rewizyjnej.

W kontekście uzupełniania składu Zarządu artykuł 29 Statutu stanowi, iż:

Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

(...)

Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub dokooptować członka, wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6.

(gdzie ust. 6 to:)

Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Jeśli znalazłeś w artykule błąd lub literówkę prosimy, daj nam o tym znać zaznaczając błędny fragment tekstu i używając skrótu klawiszy Ctrl+Enter.

Zgłoszenie błędu w treści

Następujący tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: